Η συμβολή της κατανομής των γεωηλεκτρικών παραμέτρων στην διερεύνηση της παλαιογεωγραφικής εξέλιξης του Δελταϊκού πεδίου του Πηνειού ποταμού (Θεσσαλία)

Δ. Ι Αλεξόπουλος

Περίληψη


Στην ευρύτερη περιοχή του Δελταϊκού πεδίου του Πηνειού ποταμού, στη Θεσσαλία και στα πλαίσια εφαρμοσμένη γεωπεριβαλλοντικής έρευνας, αναπτύχθηκε προκαταρκτική γεωφυσική έρευνα. Στην κατεύθυνση αυτή καταβλήθηκε προσπάθεια να αναπτυχθεί ένας κάναβος θέσεων-μετρήσεων ικανός να καλύψει το σύνολο του πεδίου, έτσι ώστε να αναδειχθεί μια γνώση που θα συμβάλλει στην αποτύπωση των γεωφυσικών χαρακτηριστικών. Στην παρούσα εργασία και στην κατεύθυνση αποτίμησης των γεωηλεκτρικών παραμέτρων των λιθολογιών που απαντώνται στο δελταϊκό πεδίο, παρουσιάζονται απεικονίσεις την οριζόντιας και κατακόρυφης κατανομής της ηλεκτρικής ειδικής αντίστασης. Η γνώση αυτή συμβάλλει στην ανάδειξη νέων στοιχείων και πληροφοριών για την υπεδαφική δομή του πεδίου της δελταϊκής πεδιάδας. Εφαρμόστηκε η γεωηλεκτρική μέθοδος κατακόρυφης κατανομής της ηλεκτρικής ειδικής αντίστασης με τη διάταξη Schlumberger. Αναπτύχθηκαν τριάντα επτά διασκοπήσεις σε έναν σχεδόν ‘κανονικοποιημένο’ κάναβο, με στόχο όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βάθος διερεύνησης. Προς την κατεύθυνση αυτή και παρά τις πολύ δύσκολες συνθήκες προσπελασιμότητας, η ευθύγραμμη ανάπτυξη που επιβάλλουν οι περιορισμοί της τεχνικής, επιτεύχθηκε στις περισσότερες των θέσεων με ανάπτυγμα ηλεκτροδίων ρεύματος (ΑΒ ή C1C2) 1.100 μέτρων και βάθος διερεύνησης >250 μέτρων. Από τις τομές και τους χάρτες που κατασκευάστηκαν, αναδεικνύονται γεωηλεκτρικά αγώγιμες κατανομές (δομές), με ειδικές αντιστάσεις που κυμαίνονται στα 5-30 Ωμ, σε όλο σχεδόν το υπεδαφικό πεδίο της δελταϊκής πεδιάδας. Διαφοροποιούνται η περιοχή του παραλιακού μετώπου για μικρά βάθη (less 4-5 μ.) διερεύνησης, οι περιοχές των νότιων κρασπέδων της δελταϊκής πεδιάδας με μεγαλύτερες τιμές ειδικών αντιστάσεων για μεγάλα βάθη (>100 μ.) και η δυτική περιοχή (Πυργετός), με υψηλές γενικά τιμές ακόμη και από μικρά βάθη διερεύνησης. Tέλος, από την γενικότερη εικόνα της κατανομής των γεωηλεκτρικών παραμέτρων στο πεδίο μελέτης, φαίνεται να σκιαγραφούνται πιθανοί παλαιογεωγραφικοί χώροι ανάπτυξης του δέλτα του Πηνειού ποταμού.

Λέξεις κλειδιά


10ο Διεθνές Γεωγραφικό Συνέδριο; 10th International Geographical Congress; Γεωφυσικά χαρακτηριστικά; γεωηλεκτρικές παράμετροι; κατανομή ηλεκτρικής ειδικής αντίστασης; Geophysical characteristics; geoelectrical parameters; resistivity distribution

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα