Προκαταρκτική αξιολόγηση γεωφυσικών δεδομένων και γεωλογικών στοιχείων στη Δελταϊκή πεδιάδα του Πηνειού ποταμού (Θεσσαλία)

Δ. Ι Αλεξόπουλος, Σ. Δίλαλος, Ε. Βασσιλάκης, Δ. Μιχελιουδάκης, Σ. Μαυρούλης, Σεραφείμ Ε. Πούλος

Περίληψη


Στην παρούσα εργασία διερευνάται η υπεδαφική γεωλογική δομή της ευρύτερης περιοχής του δέλτα του Πηνειού ποταμού, μετά τη διεξαγωγή προκαταρκτικής γεωφυσικής έρευνας. Πραγματοποιήθηκαν γεωφυσικές διασκοπήσεις με τη γεωηλεκτρική μέθοδο κατακόρυφης διερεύνησης της μεταβολής της ηλεκτρικής ειδικής αντίστασης σε 37 θέσεις, προκειμένου να διερευνηθεί η λιθολογική δομή όλου του δελταϊκού πεδίου,. Εφαρμόστηκε η διάταξη Schlumberger, μία αξιόπιστη γεωφυσική προκαταρκτική τεχνική για τέτοιου είδους περιβάλλοντα, επιτυγχάνοντας ένα βάθος διερεύνησης >200-250 μέτρων. Για να αποκτηθούν πληροφορίες επί των γεωηλεκτρικών χαρακτηριστικών των γεωλογικών σχηματισμών που αναμένονται κάτω από τις αλλουβιακές προσχώσεις του Πηνειού και να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα των γεωφυσικών διασκοπήσεων, πραγματοποιήθηκαν 14 ‘επιτόπου’ (in situ) μετρήσεις της ηλεκτρικής ειδικής αντίστασης σε επιφανειακές εμφανίσεις των ιζημάτων του Νεογενούς, των κυανοσχιστολίθων και των σερπεντινιτών που εντοπίζονται στα πρανή των παρακείμενων ορεινών όγκων. Πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη γεωλογική μακροσκοπική επισκόπηση του ευρύτερου πεδίου, καταγράφηκαν και αποτυπώθηκαν σε ψηφιακό υπόβαθρο γεωλογικές μετρήσεις στον εκτεταμένο όγκο των σχηματισμών του Νεογενούς και στους αλπικούς σχηματισμούς. Μετά την επεξεργασία των γεωφυσικών βαθοσκοπήσεων, στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, κατασκευάστηκαν τρείς γεωηλεκτρικές τομές και παρατίθεται η γεωλογική τους αξιολόγηση. Οι σχηματισμοί του Νεογενούς, με τις εναλλαγές των άμμων, μαργών και κροκαλο-λατυποπαγών φαίνεται να καταλαμβάνουν το σύνολο σχεδόν του υπεδαφικού χώρου του δελταϊκου πεδίου, κάτω από τις ολοκαινικές αποθέσεις. Οι αλπικοί σχηματισμοί της Όσσας (στο νότιο τμήμα του πεδίου έρευνας), εντοπίζονται μόνο στις θέσεις των βαθοσκοπήσεων πλησίον των περιθωρίων, με μία ή πια κλίση κάτω από τα μεταλπικά ιζήματα και για τα βάθη που διερευνήθηκαν (~200-250 μέτρα). Στο δυτικό τμήμα της περιοχής μελέτης και πιο συγκεκριμένα στο πεδινό πεδίο του Πυργετού, εντοπίστηκαν υψηλότερες τιμές ηλεκτρικών ειδικών αντιστάσεων (50-80 Ohm.m), διαφοροποιώντας την ‘εικόνα’ που αναδεικνύεται στην υπόλοιπη περιοχή μελέτης.

Λέξεις κλειδιά


10ο Διεθνές Γεωγραφικό Συνέδριο; 10th International Geographical Congress; Γεωηλεκτρική μέθοδος; ηλεκτρική ειδική αντίσταση; επιτόπου γεωηλεκτρικές μετρήσεις; γεωηλεκτρικές τομές; Geoelectrical method; electrical resistivity; in situ measurements; geoelectrical sections

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα