8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Α) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume I)


Σελίδα εξωφύλλου

Πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Αθήνα 4-7 Οκτωβρίου 2007. Τόμος I. Γεωμορφολογία, Παράκτια Γεωμορφολογία - Ωκεανογραφία, Κλιματολογία, Περιβάλλον, Γεώτοποι, Γεωγραφική εκπαίδευση.

Proceedings of 8th Pan-Hellenic Geographicval Conference of the Hellenic Geographical Society, Athens, 4-7 October 2007. Volume I. Geomorphology, Coastal Geomorphology - Ocenaography, Climatology, Environment, Geosites, Geographical Education