8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Β) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume II)


Σελίδα εξωφύλλου

Πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Αθήνα 4-7 Οκτωβρίου 2007. Τόμος II. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Τηλεπισκόπηση, Χαρτογραφία.

Proceedings of 8th Pan-Hellenic Geographicval Conference of the Hellenic Geographical Society, Athen, 4-7 October 2007. Volume II. Geographical Information Systems, Remote sensing, Cartography.