8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο (Τόμος Γ) / 8th Pan-Hellenic Geographical Conference (Volume III)


Σελίδα εξωφύλλου

Πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Γεωγραφικού Συνεδρίου της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Αθήνα 4-7 Οκτωβρίου 2007. Τόμος III. Ανθρωπογεωγραφία.

Proceedings of 8th Pan-Hellenic Geographicval Conference of the Hellenic Geographical Society, Athen, 4-7 October 2007. Volume III. Hunan Geography.