Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Καρακίτσιος, Βασίλης

  • τ.21 (1993-1994) - Άρθρα
    Η καρστική λεκάνη Ιωαννίνων (ΒΔ Ελλάδα), οι δυσμενείς ανθρωπογενείς δραστηριότητες σ'αυτή και οι τρόποι αντιμετώπισης τους = The karstic basin of Ioannina (NW Greece) , its unfavourable anthropogenic activities and the ways to confront it
    Λεπτομέρειες  PDF