Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μαρίνος, Γεώργιος Παύλου

  • τ.18 τεύχ.1 - 2 (1981-1982) - Άρθρα
    Οι συνθήκες της υπόγειας καρστικής καταστάσεως των ασβεστολιθικών ορεινών μαζών στην Ελλάδα : τα υπόγεια νερά τους = Les conditions de la kasrtification souterraine des massifs calcair en Grece : les eaux souterraines
    Λεπτομέρειες  PDF
  • τ.18 τεύχ.1 - 2 (1981-1982) - Άρθρα
    Προβλήματα από καρστικούς ασβεστόλιθους στην κατασκευή φραγμάτων = Problems par les clacaires carstiques a la construction des barrieres
    Λεπτομέρειες  PDF