Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Λυριτζής, Ιωάννης Γ.

  • τ.18 τεύχ.1 - 2 (1981-1982) - Άρθρα
    Σπουδή παλαιοκλιματολογικών μεταβολών από συσχετίσεις χρονολογήσεων U234/Th230 και αναλύσεων σπηλαιοθεμάτων = Correlation between U234/Th230 dating and analysis of speleothems
    Λεπτομέρειες  PDF
  • τ.21 (1993-1994) - Άρθρα
    Σπηλαιοπεριβάλλον, παλιοκλίμα και ραδιοχρονολόγηση = Spelaeoenviroment ,chronology, palaeoclimates and palaeomagnetism
    Λεπτομέρειες  PDF