Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Rusdea, Evelyn

  • τ.21 (1993-1994) - Άρθρα
    Biology, population dynamics and zoogeography of some cavernicolous carabid beetles (insecta, coleoptera) - a proposal for a biospeleological research in Greece = Βιολογία, δυναμική πληθυσμού και ζωογεωγραφία, ορισμένων κολεόπτερων (έντομα, κολεόπτερα - πρόταση για βιοσπηλαιολογική έρευνα στην Ελάδα
    Λεπτομέρειες  PDF