Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Paunovic, M.

  • τ.21 (1993-1994) - Άρθρα
    Important caves for cave - dwelling bats (Chiroptera, Mammalia) in Serbia = Σηματνικά σπήλαια σπηλαιόβιων νυχτερίδων (Χειρόπτερα, θηλαστικά) στην Σερβία
    Λεπτομέρειες  PDF
  • τ.21 (1993-1994) - Άρθρα
    Important caves for cave - dwelling bats ( chiroptera, Mammalia) in Serbia = Σημαντικά σπήλαια σπηλαιόβιων ωυχτερίδων (χειρόπτερα, θηλαστικά) στην Σερβία
    Λεπτομέρειες  PDF