Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γαλανόπουλος, Άγγελος Γ.

  • Τόμ. 1, Αρ. 1 (1953) - Άρθρα
    Das Grosse erdbelen der Chalkidike vom 26 September 1932 = Ο μέγας σεισμός της Χαλκιδικής της 26 Σεπτεμβρίου 1932
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 9, Αρ. 2 (1972) - Άρθρα
    Plate tectonics in the area of Greece as reflected in the deep focus seismicity = Η τεκτονική των πλακών εις την περιοχήν της Ελλάδος ως κατοπτρίζεται εις την σεισμικότητα βάθους
    Λεπτομέρειες  PDF