Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 28 (1992) The role of extension in unroofing the Cycladic blueschist belt (Abstracts)  PDF
Dov Avigad, Zvi. Garfunkel
 
Τόμ. 28 (1992) An outline of the metamorphic events recorded in the Western Carpathians (Czecho- Slovakia) (Abstracts)  PDF
V. Bezak, F.P. Sassi, J. Spisiak, A. Vozarova
 
Τόμ. 28 (1992) Geological observations on the Erzincan earthquake, March 1992, Eastern Turkiye (Abstracts)  PDF
S. Bargu, S. Ersoy
 
Τόμ. 28 (1992) Petrographical and geochemical aspects and K/AR- dating of ignimbrites in Cappadocia, Turkey (Abstracts)  PDF
R. Schumacher, U. Mues, U. Koberski
 
Τόμ. 28 (1992) A study of fracture morphology from borehole image data in Karakus, Cendere and Ozan Sungurlu fields- Turkey (Abstracts)  PDF
M. Ozkanli, J.W Stenden
 
Τόμ. 28 (1992) On the volcanism in the Aegean area (Abstracts)  PDF
Δημήτριος Α. Κισκύρας
 
Τόμ. 28 (1992) Kaolinite generating processes in the Milos bentonites and their influence on the physical propertiees of bentonites (Abstracts)  PDF
Γ. Ε. Χρηστίδης, Θ. Μακρόπουλος
 
Τόμ. 25 (1990) Seismic activity in the Kassandra gulf (Northern Greece) (abstracts) = Σεισμική δραστηριότητα στον κόλπο της Κασσάνδρας.  PDF
Ε. Μ. Σκορδύλης
 
Τόμ. 25 (1990) A computer program for the estimation of the morpfological ground inclination for the construction of isogradient surfaces (abstracts) = Πρόγραμμα Η/Υ για τον υπολογισμό των μορφολογικών κλίσεων του εδάφους και την κατασκευή χαρτών ισοκλινών επιφανειών.  PDF
Κωνσταντίνος Μ. Ζιούρκας, Ε. Βασιλειάδης
 
Τόμ. 25 (1990) Vermiculite deposits of economic interest in the Askos area, Thessaloniki county, N.Greece (abstracts) = Κοιτάσματα Βερμικουλίτη με οικονομική σημασία στην περιοχή Ασκού, Ν.Θεσ/νίκης , Β.Ελλάδα.  PDF
Σ. Γ. Νταμπίτζιας, Β. Περδικάτσης
 
Τόμ. 25 (1990) Observations on the kinematic and dynamic evolution of neotectonic basins in eastern Korinthos (abstracs) = Παρατηρήσεις στην κινηματική και δυναμική εξέλιξη των νεοτεκτονικών λεκανών της Ανατολικής Κορινθίας.  PDF
Δ Παπανικολάου, Ε. Λόγος, Σ. Γ. Λόζιος, Χρήστος Ι. Σιδέρης
 
Τόμ. 25 (1990) Contexte Alpin des Rhodopes. Analyse des nappes synmetamorphiques en Bulgarie et en Grece ( Abstracts) = Αλπική δομή της Ροδόπης. Ανάλυση των συμμεταμορφικών τεκτονικών καλυμμάτων στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα.  PDF
Jean-Pierre Burg, Z. Ivanov, L. E. Ricou, I. Godfriaux
 
Τόμ. 28 (1992) Paleotethyan subduction- accretion: evidence from the Karakaya complex, NW Turkey (Abstracts)  PDF
E.A Pickett, A.H.F. Robertson, J.E Dixon, A.I. Okay
 
Τόμ. 28 (1992) Correlation of calpionellid and nannofossil biozones in tithonian - neocomian deposits of the South Carpathians (Abstracts)  PDF
Gr Pop, M. Melinte
 
Τόμ. 28 (1992) Changes of the gold grains morphology during their downstream transport: the Gallikos placer example (Northern Greece) (Abstracts)  PDF
Μιχάλης Κ. Βαβελίδης, Ι. Μπομπότη-Τσιτλακίδου
 
Τόμ. 28 (1992) Geochemical and isotopic (Sr, Nd) variation in magmatic series from the Bodrum volcanic complex (SE Aegean) (Abstracts)  PDF
Ur Robert, J. Foden
 
Τόμ. 28 (1992) Observations on the mesozoic formations of Vrinaina-Kofi area in the Othyrs mountain (Greece)  PDF
Γεώργιος Π. Μιγκίρος, Ανδρέας Χρ. Παυλόπουλος
 
Τόμ. 28 (1992) The early/middle trassic boundary on Chios island: perliminary results of a reinvestigation (Abstracts)  PDF
Volker Jacobshagen, M Gaetani, A Nicora, Βασίλης Τσελεπίδης, G. Kauffman, D. Mertmann, Βασιλική Σκούρτση-Κορωναίου, Sestini Nerina Fantini
 
Τόμ. 28 (1992) New concepts on the evolution of Yemen basalts in relation to the rift development (Abstracts)  PDF
GY Buda, M.A Mattash
 
Τόμ. 25 (1990) Stess drop of large earthquakes in Greece (abstracts) = Πτώση τάσης των μεγάλων σεισμών στην Ελλάδα.  PDF
Γιώργος Φ. Καρακαϊσης
 
Τόμ. 25 (1990) Petrology and geochemistry of tertiary volcanic rocks of Essimi-Kirki, Eastern Rhodope (abstracts) = Πετρολογία και γεωχημεία Τριτογενών ηφαιστειακών πετρωμάτων Αισύμης -Κίρκης ,Ανατ.Ροδόπη.  PDF
Κωνσταντίνος Σιδέρης, Κων. Κατιρτζόγλου, Α. Χατζηκύρκου
 
Τόμ. 25 (1990) The hystricidae from the pleistocene of Macedonia (Greece) and a review of the European representatives of the family (abstracts) = Τα Hystricidae του Πλειστοκαίνου της Μακεδονίας (Ελλάδα) και μια ανασκόπηση των αντιπροσώπων της οικογένειας απο την Ευρώπη .  PDF
Καλλιόπη Κ. Κολιαδήμου, Γεώργιος Δημητρίου Κουφός
 
Τόμ. 25 (1990) The metamorphics underlying the plattenkalk carbonates in the Taygetos MTS (Southern Peloponnesus) (abstracts) = Το μεταμορφωμένο υπόβαθρο των πλακωδών ασβεστόλιθνω του Ταϋγετου (Νότια Πελοπόννησος)  PDF
G. Kowalczyk, U. Dittmar
 
Τόμ. 28 (1992) Pre- Alpine events at the Northern edge (Kutahya- Bolkardagi belt) of the Tauride- Anatolide platform (Abstracts)  PDF
M.C. Goncuoglu, A. Ozcan, N. Turhan, K. Senturk, S. Uysal
 
Τόμ. 28 (1992) Cretaceous biozone categories based on planktonic foraminifera- significance and problems (Abstracts)  PDF
A. Gasinski
 
1 - 25 από 355 Στοιχεία 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.