Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μακροπούλου-Διακαντώνη, Αναστασία

 • Τόμ. 20, Αρ. 2 (1988) - Άρθρα
  Contribution a la connaissance de la faune des Madreporaires et Casteropodes du sillon Mesohellenique = Συμβολή στη γνώση της πανίδας των Κοραλλίων και των Γαστεροπόδων της Μεσοελληνικής αύλακος
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 23, Αρ. 2 (1989) - Άρθρα
  Συγκέντρωση θαλάσσιας πανίδας στο νοτιότατο τμήμα του σχηματισμού Τσοτύλιου (περιοχή Καρπερού Γρεβενών - Μεσοελληνική Αύλακα): οικοστρωματογραφία - ταφονομία = Marine faunal association at the southern part of Tsotyli formation (Karpero - Grevena, Mesohel
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 32, Αρ. 1 (1998) - Άρθρα
  Γεωμορφολογικές και παλαιοοικολογικές παρατηρήσεις στα μεταλπικά ιζήματα της περιοχής Χιλής (κεντρικοανατολική Εύβοια) = Geomorphological nad paleoecological observations on the post-alpine sediments of the region Chili (central-east Euboea)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 32, Αρ. 2 (1998) - Άρθρα
  Τα θυσανόποδα (cirripedia) των πλειοκαινικών αποθέσεων της Ραφήνας Αττικής. Συστηματική - παλαιοοικολογία = The cirripedia of the pliocene deposits of Raphina (Attica, Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 40, Αρ. 1 (2007) - Άρθρα
  Tortonian clypeaster fauna (Echinoidea : clypeasteroida) from Gavdos island(Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF