Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γαλέος, Α.

 • Τόμ. 30, Αρ. 1 (1994) - Άρθρα
  Upper Juarssic - Lower cretaceous '' molassic - type '' sedimentation in the Western part of Almopia subzone, Loutra Aridhea unit ( Northern Greece) = Ανω Ιουρασική - Κάτω Κρητιδική ιζηματογέννεση '' μολασσικού τύπου '' στο δυτικό τμήμα της υποζώνης Αλμωπ
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 23, Αρ. 1 (1989) - Άρθρα
  Caliche crusts in islands of Southern and Eastern Aegean and of Southern Ionian sea = Πεδογενετικές κρούστες (caliche) σε νησιά του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου και του Νότιου Ιονίου
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 28 (1992) - Επιτομές
  Siliciclastic- carbonatic transitions in the lower cretaceous transgressive series of the Almopian subzone in the Aridea area (Northern Greece) (Abstracts)
  Λεπτομέρειες  PDF