Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γαρέζος, Α.

  • Τόμ. 44 (2010) - Άρθρα
    Μορφολογικά και ιζηματολογικά χαρακτηριστικά του ε-νεργού Δέλτα του ποταμού Νέστου, μετά τη κατασκευή των φραγμάτων = Geomorphological and sedimentological characteristics of Nestow river, active delta, after construction of the dams
    Περίληψη  PDF