Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μαγκανάς, Α.

  • Τόμ. 37 (2005) - Άρθρα
    Μεταμόρφωση υποπρασινοσχιστολιθικής ως πρασινοσχιστολιθικης φάσης μεταηφαιστιτών της θρακικής περιροδοπικής ζώνης = Subgreenschist to greenschist facies metamorphism of metavolcanics of circum-Rhodope belt in Thrace
    Λεπτομέρειες  PDF