Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πατσιά, Α.

  • Τόμ. 42, Αρ. 1 (2008) - Άρθρα
    Καθορισμός τύπων επιφανειακών υδάτων σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60 ΕΚ - Εφαρμογή με τη χρήση Γ.Π.Σ. στο Ελληνιό τμήμα της λεκάνης απορροής του Νέστου ποταμού = Designation of surface water body types according to water frame directive 2000/20EC - Application to the Greek Watershed Area of Nestos River by the Use of G.I.S.
    Λεπτομέρειες  PDF