Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ράσσιου, Α.

  • Τόμ. 25, Αρ. 1 (1991) - Άρθρα
    Internal structure and pseudostratigraphy of the Dramala peridotite massif Pindos mountains, Greece = Εσωτερική δομή και ψευδοστρωματογραφία της περιδοτιτικής μάζας στην περιοχή Δράμαλα της οροσειράς Πίνδου, Ελλάδα
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 30, Αρ. 2 (1994) - Άρθρα
    The geometre of structures forming around the ductile - brittle transition in the Vourinos - Pindos - Orthris Oceanic slab = Η γεωμετρία των δομών που σχηματίζονται στη μεταβατική ζώνη πλαστικής ριξογενούς παραμόρφωσης στον ωκεανό τέμαχος Βούρινου - Πίνδο
    Λεπτομέρειες  PDF