Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παρασχούδης, Βασ.

  • Τόμ. 23, Αρ. 3 (1989) - Άρθρα
    Υδρογεωλογικά καρστικά και προσχωματικά συστήματα και σύνδεση των διαφόρων λεκανών της ευρύτερης περιοχής Βόλου - Κάρλας - Βελεστίνου - Περιβλέπτου = Karstic and alluvial aquifers and the connection of the bassins of the Volos - Karla - Velestino - Perivl
    Λεπτομέρειες  PDF