Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ελευθεριάδης, Γεώργιος

 • Τόμ. 25, Αρ. 2 (1991) - Άρθρα
  Εξέλιξη του πλουτωνίτη του Α. Βαρνούντα (ΒΔ Μακεδονία): μοντέλα κλασματικής κρυστάλλωσης κύριων στοιχείων και ιχνοστοιχείων = Evolution of Eastern Varnountas plutonite (NW. Macedonia): major and trace element fractional crystallization models
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 30, Αρ. 1 (1994) - Άρθρα
  Γένεση του Πλουτωνίτη του Ανατολικού Βαρνούντα ( Β.Δ Μακεδονία) = Origin of eastern Varnountas plutonite ( NW Macedonia)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 30, Αρ. 1 (1994) - Άρθρα
  K - Ar Dating of the Samothraki volcanic rocks, Thrace, North - Eastern Aegean ( Greece) = Γεωχρονολογήσεις ηφαιστειακών πετρωμάτων της νήσου Σαμοθράκης ( Ελλάδα) με τη μέθοδο K - Ar
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 30, Αρ. 3 (1994) - Άρθρα
  Σιδηρομαγνησιούχα ορυκτά ( Βιοτίτης, Κεροστίλβη ) του πλουτωνίτη της Σαμοθράκης ( Θράκη, Β. Ελλάδα) = Ferromagnesian minerals ( Biotite, Hornblende) of the Samothraki plutonite ( Thrace, N. Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 30, Αρ. 3 (1994) - Άρθρα
  Γεωχημικά χαρακτηριστικά των ειφανειακών ιζημάτων στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Αττικής - Εύβοιας - β. Κυκλάδων = Geochemical characteristics of the marine sediments in the marine area between Attica - Euboia, N. Cyclades
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 36, Αρ. 1 (2004) - Άρθρα
  Evolution and origin of the Maronia Pluton, Thrace, Greece
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 23, Αρ. 2 (1989) - Άρθρα
  Πετρολογία και γεωχημεία των τριτογενών ηφαιστειτών της Σαμοθράκης (Β. Ελλάδα) = Petrology and geochemistry of the tertiary volcanics of Samothraki (N. Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 32, Αρ. 3 (1998) - Άρθρα
  Major and trace geochemistry of Micas and amphiboles of the Sithonia pluton (Chalkidiki, n. Greece) : constraints on its evolution
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 3 (2001) - Άρθρα
  40Ar/39Ar dating and cooling history of the Pangeon granitoidis, Rhodope massif (Eastern Macedonia, Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 3 (2001) - Άρθρα
  Petrology, geochemistry and isotopic charasteristics of the shoshonitic plutonic rocks from Maronia area, West Thrace, Greece
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 3 (2001) - Άρθρα
  Major, trace element and SR-isotope characterization of the Samothraki tertiary volcanic rocks, NE Aegean
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 35 (2003) - Άρθρα
  Ορυκτολογία του πλουτωνίτη της Καστοριάς (Δυτ. Μακεδονία) = Mineralogy of the Kastoria pluton (Western Macedonia)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 28, Αρ. 2 (1993) - Άρθρα
  Tetriary plutonic rocks from east Rhodope in Bulgaria and Greece.
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  Evolution of eastern varnountas plutonite (NW. Macedonia)Q major and trace element fractional crystallization models. (abstracts) = Εξέλιξη του πλουτωνίτη του Ανατολικού Βαρνούντα (ΒΔ Μακεδονία): μοντέλλα κλασματικής κρυστάλλωσης κυρίων στοιχείων και ιχνοστοιχείων.
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 28 (1992) - Επιτομές
  Tertiary plutonic rocks from East Rhodope in Bulgaria and Greece (Abstracts)
  Λεπτομέρειες  PDF