Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Οικονόμου, Γ. Σ.

 • Τόμ. 25, Αρ. 2 (1991) - Άρθρα
  Alteration hydrothermale sous - marine des basaltes et des dolerites (facies zeolitique) de l' unite moyenne volcanique de l; Argolide septentrionale (Peloponnese, Grece) = Υποθαλάσσια υδροθερμική εξαλλοίωση των βασαλτών και δολεριτών (ζεολιθικής φάσης) τ
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 23, Αρ. 2 (1989) - Άρθρα
  The mineralogy and geochemistry of the Stratoni granodiorite and its metallogenetic significance = Ο γρανοδιορίτης του Στρατωνίου: η ορυκτολογία, γεωχημεία και μεταλλογενετική του σημασία (Ελλάδα)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 23, Αρ. 2 (1989) - Άρθρα
  Ορυκτολογία και ορυκτοχημικά χαρακτηριστικά του μολυβδογιαροσίτη των σιδηρομαγγανιούχων "γκοσσάν" της περιοχής Παλ. Καβάλας (Αν. Μακεδονία) = Mineralogy and mineral chemistry of plumbojarosite of Fe - Mn gossan of Palaia Kavala area, (East Macedonia)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 23, Αρ. 2 (1989) - Άρθρα
  Etude mineralogique des clinopyroxenes associes aux roches volcaniques des unites ophiolitiques de l' Argolide septentrionala (Peloponnese, Grece) = Ορυκτολογική μελέτη των κλινοπυροξενών από τα ηφαιστειακά πετρώματα του οφιολιθικού συμπλέγματος της Β. Αρ
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 32, Αρ. 3 (1998) - Άρθρα
  On the origin of Ti - magnetite from the Puka ophiolitic massif, Albania
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 32, Αρ. 3 (1998) - Άρθρα
  An overview of the PGE distribution in the Bulqiza ophiolite complex, Albania
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 32, Αρ. 3 (1998) - Άρθρα
  Mineralogical characteristics related to the qualiity and recovery of the Panorama wollastonite, Drama area, northern Greece
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) - Άρθρα
  A mineralogical study of some mycenaean seals employing mobile raman microscopy
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) - Άρθρα
  A case study of different limestones during quick lime and slaked-lime production
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 28, Αρ. 2 (1993) - Άρθρα
  Clinopyroxene and spinel composition of ophiolitic volcanic rocks (Southern Argolis peninsula, Greece): implications for the geodynamic evolution. = Ορυκτπχημεία κλινοπυροξένων και σπινελλίων των οφιολιθικών ηφαιστειακών πετρωμάτων της Νότιας Αργοίδας. Συμβολή στην γεωδυναμική εξέλιξη τους.
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  Submarine hydrothermal alteration of basalts and tolerites (Zeolitic facies) in the intermediate unit of Northern Argolis (Peloponnesus, Greece) (abstracts) = Υποθαλάσσια υδροθερμική εξαλλοίωση των βασαλτών και δολεριτών ( ζεολιθικής φάσης) της ενδιάμεσης "ηφαιστειακής" ενότητας της Β.Αργολίδας (Πελοπόνησσος, Ελλάδα).
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 28 (1992) - Επιτομές
  Clinoryroxene and spinel composition for paleodynamic origin of ophiolitic volcanic rocks (Southern Argolis Peninsula, Greece) (Abstracts)
  Λεπτομέρειες  PDF