Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Οικονομίδης, Δημήτριος

 • Τόμ. 38 (2005) - Άρθρα
  Η συμβολή των δορυφορικών πολυφασματικών εικόνων στη γεωμορφολογία, από τη δεκαετία του 70 (δορυφόποι LANDSAT) μέχρι σήμερα (δορυφόροι IKONOS, QuickBird). Παραδείγματα από την Ελλάδα = The contribution of satellite multispectral images in geomorphology, f
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 36, Αρ. 2 (2004) - Άρθρα
  Οριοθέτηση - χαρτογράφηση των αλλουβιακών ριπιδίων με τη βοήθεια δορυφορικών εικόνων Landsat/ TM και Τerra/ Aster
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 42, Αρ. 2 (2008) - Άρθρα
  Geomorphologic and satellite imagery approaches for the reconstruction of Neolithic Thessaly landscape
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 44 (2010) - Άρθρα
  Μελέτη της Τυπολογίας, της λεκάνης απορροής του Κούρη Ποταμού (Κύπρος) και των ανθρωπογενών επεμ-βάσεων, με την χρήση GIS, στα πλαίσια της Οδηγίας 2000/60ΕΕ για τα ύδατα = Typology and human impact in Koyris river watershed (Cyprus) using GIS, according to 2000/60 directive for water protection
  Περίληψη  PDF