Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μακρόπουλος, Κ.

  • Τόμ. 46 (2012) - Άρθρα
    The 2011 Oichalia (SW Peloponnese, Greece) seismic swarm: geological and seismological evidence for E-W extension and reactivation of the NNW-SSE striking Siamo fault = Εδαφικές διαρρήξεις, πεδίο τάσεων και σεισμοτεκτονικά χαρακτηριστικά της σμηνοσειράς της Οιχαλίας (2011, ’νω Μεσσηνία)
    Περίληψη  PDF
  • Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) - Άρθρα
    Time series analysis of the Noanet CGPS stations
    Περίληψη  PDF