Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Οικονόμου, Κ.

  • Τόμ. 15 (1980) - Άρθρα
    Sur les phenomenes d' alteration de la plutonite des kassitera (Grece du Nord) = Φαινόμενα εξαλλοιώσεως του πλουτωνίτου των κασσιτέρων
    Λεπτομέρειες  PDF