Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Νικολαϊδης, Ν.

  • Τόμ. 34, Αρ. 5 (2001) - Άρθρα
    Η συνεισφορά της γεωργίας στη ρύπανση των υδάτων του κάτω τμήματος του Αχελώου ποταμού. Μεθοδολογία και πρώτα αποτελέσματα = The contribution of agriculture to the aquatic pollution of the lower part of Acheloos river : methodology
    Λεπτομέρειες  PDF