Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Νικολάου, Ν. Σ.

  • Τόμ. 23, Αρ. 3 (1989) - Άρθρα
    Καταγραφή και ταξινόμηση των κατολισθητικών φαινομένων στο ορεινό δίκτυο του νομού Καρδίτσας = Landslides inventory and classification of the mountainous road network of the Karditsa county
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 34, Αρ. 4 (2001) - Άρθρα
    Συνδυασμός των μεθόδων φυσικού δυναμικού και γεωηλεκτρικών βυθοσκοπήσεων για την διευρένηση της υπεδαφικής στρωματογραφικής δομής = A combination of self - potential and schlumberger ves measurements for subsurface layering investigations
    Λεπτομέρειες  PDF