Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ευελπίδου, Ν.

 • Τόμ. 38 (2005) - Άρθρα
  Ένα παράδειγμα σύζευξης γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (ΓΣΠ) με μεθόδους τεχνιτής νοημοσύνης (ασαφής λογική & νευρωνικά δίκτυα): εφαρμογή στη γεωμορφολογία = An example of geographical information systems (GIS) and astificial intelligence systems (fuz
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 39, Αρ. 3 (2006) - Άρθρα
  Two and three dimension visualization of spatial fuzzy areas: an example of erosion risk maps.
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 42, Αρ. 1 (2008) - Άρθρα
  Συγκριτική μελέτη των γεωμορφολογικών και ιζηματολογικών χαρακτηριστικών των παραλιακών ζωνών των όρμων Τηγάνι και Μικάλης της ΝΑ Σάμου = A comparative study of the morphological and sedimentological characteristics of the beach zones of the Tigani and Mikalis bays of the SE Samos island
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 1 (2001) - Άρθρα
  Δημιουργία βάσης δεδομένων και χάρτη επικινδυνότητας διάβρωσης της περιοχής της λίμνης Τριχωνίδας χρησιμοποιώντας κανόνες ασαφούς λογικής σε περιβάλλον Γ.Σ.Π. = Data base and erosion risk map creation at Trichonida lake using fuzzy sets and gis
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 42, Αρ. 2 (2008) - Άρθρα
  An investigation of the evolution of the beach zone of the St Georgios bay (Naxos island, Aegean Sea), in relation to its morphological and hydrodynamical characteristics
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 44 (2010) - Άρθρα
  The Morphotectonic Units of Ikaria Island - Contribution in the Natural Hazards Research
  Περίληψη  PDF