Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γρέγου, Σ.

  • Τόμ. 30, Αρ. 2 (1994) - Άρθρα
    The carbonate / f;uscj transition and the basal units of the flysch sequence, in the Osios Loukas area, Parnassus - Ghiona zone, central Greece = Η μετάβαση ανθρακικών / φλύσχη και οι βασικές ενότητες της ακολουθίας του φλύσχη, στην περιοχή Οσίου Λουκά, ζ
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 32, Αρ. 2 (1998) - Άρθρα
    Late cretaceous to early paleocene planktonic foraminiferal stratigraphy of the Agios Nikolaos sequence, the Parnassus-Ghiona zone, central Greece
    Λεπτομέρειες  PDF