Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παπαδόπουλος, Ταξιάρχης

 • Τόμ. 20, Αρ. 3 (1988) - Άρθρα
  Δυνατότητα εντοπισμού κοιτάσματος ορυκτού αλατιού με τη σεισμική μέθοδο διάθλασης: μια περίπτωση εφαρμογής στην Ήπειρο
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 4 (2001) - Άρθρα
  Μια συγκριτκή μελέτη διευρένησης τησ δομής του υπόβαθρου με την εφαρμογή συμβατικών γεωφυσικών μεθόδων ανάλυσης = A comperative study for structural bedrock delineation by using conventional geophysical methods
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 4 (2001) - Άρθρα
  Λεπτομερής διευρένηση της ρηχής δομής με τη μέθοδο της σεισμικής διάθλασης και τη χρήση διαφορετικών τεχνικών ανάλυσης = Detailed shalloow structure seismic refraction investigation, with the application of different processing tecnhiques
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 4 (2001) - Άρθρα
  Συμβολή μοντέρνων μεθόδων γεωσεισμικής διασκόπησης στη διευρένηση της υπόγειας δομής. Μια εφαρμογή στην περιοχή της Καλογρέζας = Contribution of modern seismic methods for surface investigations. An application at Kalogreza area (Athens)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 4 (2001) - Άρθρα
  Συνδυασμός των μεθόδων φυσικού δυναμικού και γεωηλεκτρικών βυθοσκοπήσεων για την διευρένηση της υπεδαφικής στρωματογραφικής δομής = A combination of self - potential and schlumberger ves measurements for subsurface layering investigations
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 4 (2001) - Άρθρα
  Μελέτη του πεδίου φυσικού δυναμικού, που παράγεται από λεπτή μεταλλοφόρο φλέβα, σε ηλεκτρικά ομοιογενές και εγκάρσια ανισότροπο έδαφος = A study of the self - potential field produced by a polarised inclined sheet in an electrically homogeneous and transv
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 4 (2001) - Άρθρα
  Downhole seismic logging for detailed p - s waves velocity determination
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 5 (2001) - Άρθρα
  Υπεδαφική τεκτονική δομή στη λεκάνη των Φαρσάλων (Θεσσαλία) ως καθοριστικός παράγων διαμόρφωσης των υδρογεωλογικών συνθηκών της περιοχής = The subsurface tectonic structure of the Farsla basin (Thessaly) as determining factor of the hydrogeological condit
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 6 (2002) - Άρθρα
  Η σημασία χρησιμοποίησης γεωφυσικών μεθόδων στη διερεύνηση ρηχών φυσικών ή τεχνητών δομών = The importance of using geophysical methods in shallow investigations for natural or artificial structures
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 34, Αρ. 1 (2001) - Άρθρα
  Γεωηλεκτρικές διασκοπήσεις στην έρευνα του καυμμένου ρήγματος Τατοϊτου = Geoelectrical survey Tatoi (Athens, Greece) blind fault
  Λεπτομέρειες  PDF