Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Κακλής, Τ.

  • Τόμ. 34, Αρ. 5 (2001) - Άρθρα
    Υδροχημικά χαρκτηριστικά υπογείων και επιφανειακών νερών της λεκάνης του άνω ρου του Αλιάκμονα = Hydrochemical surface and underground water data of the upper part of drainage basin of Aliakmon river
    Λεπτομέρειες  PDF