Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Παπαδόπουλος, Χ.

 • Τόμ. 25, Αρ. 2 (1991) - Άρθρα
  Mineralogy - geochemistry - genesis and metallogenetic significance of lamprophytes from the Stratoni - Olympias area kerdilia formation, Eastern Chalkidiki = Ορυκτολογία - γένεση και μεταλλογενετική σημασία των λαμπροφυρών από την περιοχή Στρατωνίου - Ολ
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) - Άρθρα
  Η χρήση της τριδιάστατης σάρωσης ως μεθοδολογία στην αποτύπωση σπηλαίων. Εφαρμογή στο σπήλαιο Αγ. Γεωργίου Κιλκίς
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  Mineralogy-Geochemistry-Genesis and metallogenetic significance of lamprophyres from the Stratoni-Olympias area.Kerdilia formation ,Eastern Chalkidiki. (abstracts) = Ορυκτολογία-Γεωχημεία-γένεση και μεταλλογενετική σημασία των λαμπροφυρών απο την περιοχή Στρατωνίου -Ολυμπιάδος.Σχηματισμός Κερδυλλίων, Αν. Χαλκιδική.
  Λεπτομέρειες  PDF