Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Tavitian, Carambet-John

 • Τόμ. 30, Αρ. 4 (1994) - Άρθρα
  Aspects of groundwater salinization in Filiatra limestones = Υφαλμύρωση των υπόγειων υδάτων στους ασβεστόλιθους των Φιλιατρών
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 30, Αρ. 4 (1994) - Άρθρα
  Hydrochemistry of Trifylia flysch conglomerate springwaters = Υδροχημική μελέτη των πηγών του κροκαλοπαγούς φλύσχη Τριφυλίας
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 30, Αρ. 4 (1994) - Άρθρα
  Flow test evaluation of the fractured Filiatra Karst aquifer = Μελέτη δοκιμής ροής του διαρρηγμένου καρστικού υδροφορέα Φιλιατρών
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 30, Αρ. 4 (1994) - Άρθρα
  Διακυμάνσεις χλωριόντων στα νερά της πηγής Ανάβαλου Κιβερίου Αργολίδας σε σχέση με το ύψος Υετού της περιοχής τροφοδοσίας της. = Chlorade content variation of the Anavalos - Kiveri springwaters with respect to the precipitation of its recharge area
  Λεπτομέρειες  PDF