Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Dimitrov, D.

  • Τόμ. 30, Αρ. 3 (1994) - Άρθρα
    Hydrothermal alterations and ore mineralization of some gold - polymetallic deposits in eastern Rhodopes, Bulgaria = Υδροθερμικές εξαλλοιώσεις και μεταλλογένεση ορισμένων πολυμεταλλικών με χρυσό κοιτασμάτων στην ανατολική Ροδόπη, Βουλγαρία
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 23, Αρ. 1 (1989) - Άρθρα
    Surveillance geodesique des mouvements de l' ecorce terrestre dans la region d' ech chelif (ex El Asnam - Algerie du Nord)
    Λεπτομέρειες  PDF