Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Turnsek, Dragita

  • Τόμ. 30, Αρ. 1 (1994) - Άρθρα
    Upper Juarssic - Lower cretaceous '' molassic - type '' sedimentation in the Western part of Almopia subzone, Loutra Aridhea unit ( Northern Greece) = Ανω Ιουρασική - Κάτω Κρητιδική ιζηματογέννεση '' μολασσικού τύπου '' στο δυτικό τμήμα της υποζώνης Αλμωπ
    Λεπτομέρειες  PDF