Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Thiebault, F.

 • Τόμ. 25, Αρ. 1 (1991) - Άρθρα
  Regard peripacifique sur une chaine tethysienne: les Hellenides = Η εφαρμογή περιειρηνικού προτύπυ σε μια αλπική ζώνη: οι Ελληνίδες
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25, Αρ. 1 (1991) - Άρθρα
  Essai d' identification des sources et des vecteurs de l' alimentation en argiles du bassin du Pinde - Olonos pendant le Mesozoique = Η αργιλική ιζηματογένεση στην λεκάνη Ωλονού - Πίνδου κατά το Μεσοζωϊκό: μια προσέγγιση για τον προσδιορισμό της πηγής τρο
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  Peripacific view(s) on an alpine belt: the Hellenides (abstracts) = Η εφαρμογή περιειρηνικού προτύπου σε μια αλπική ζώνη: οι Ελληνίδες
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  The clay sedintation in the Olonos-Pindos basin during the mesozoic: an approach for the source ideentification and the processes of transport.(abstracts) = Ηαργιλική ιζηματογέννεση στην λεκάνη Ώλονου-Πίνδου κατά το Μεσοζωϊκό: μια προσέγγιση για τον προσδιορισμό της πηγής τροφοδοσίας και τη διαδικασία της μεταφοράς.
  Λεπτομέρειες  PDF