Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Walter, Hansjust W.

  • Τόμ. 7, Αρ. 1 (1966) - Άρθρα
    Der Rhyolith von Strimonikon, sein tectonischer rahmen und die junge lagerstattenbildung in seiner umgebung (Zentral Mazedonien, Griechenland) = Ο ρυόλιθος του Στρυμονικού, το τεκτονικόν του πλαίσιον και η νεωτέρα μεταλλογένεσις εις την περιοχήν αυτού (Κε
    Λεπτομέρειες  PDF