Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Bertrand, J.

  • Τόμ. 20, Αρ. 1 (1988) - Άρθρα
    Comparaison entre les formations volcano - detritiques (Melanges) du malm des Hellenides internes (Othrys, Eubee): implications geodynamics
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 30, Αρ. 1 (1994) - Άρθρα
    Donnees petrographiques et geochronologiques sur des laves des domaines Vardariens de Peonias et d' Almopias ( Hellenides orientales ) = Γεωχρονολογικά και πετρογραφικά δεδομένα για τις λάβες των περιοχών Παιονίας και Αλμωπίας, της ζώνης Αξιού ( Εσωτερικέ
    Λεπτομέρειες  PDF