Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Lauer, J. P.

  • Τόμ. 25, Αρ. 3 (1991) - Άρθρα
    Paleomagnetism of the Nea Santa Phyolites and comparison with the Pelagonian Permotriassic = Παλαιομαγνητική μελέτη των ρυολίθων της Ν. Σάντας και συσχέτιση των αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα του Περμο-Τριαδικού της Πελαγονικής ζώνης
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
    Paleomagnetism of the Nea Santa rhyolites and comparison with the Pelagonian Permo-trassic. (abstracts) = Παλαιομαγνητική μελε΄τη των ρυόλιθων της Νέας Σάντας και συσχέτιση των αποτελεσμάτων με τα αντίστοιχα του Περμο-Τριαδικού της Πελαγονικής ζώνης.
    Λεπτομέρειες  PDF