Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Varti-Mataranga, M

  • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
    Depositional facies and diagnetic phenomena in "Pantokrator limestones" of Argolis peninsula(Tasouleika-Karnazeika area) (abstracts) = Φάσεις απόθεσης και διαγενετικά φαινόμενα στους "Ασβεστόλιθους Παντοκράτορα" Αργολίδας (περιοχή Τασουλέϊκα-Καρναζέϊκα)
    Λεπτομέρειες  PDF