Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Del, Moro A.

  • Τόμ. 23, Αρ. 2 (1989) - Άρθρα
    Rb - Sr geochronological, petrological and structural study of the Kavala plutonic complex (N. Greece) = Γεωχρονολογική, πετρολογική και τεκτονική μελέτη του πλουτώνιου συμπλέγματος της Καβάλας (Β. Ελλάδα)
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 28 (1992) - Επιτομές
    K- feldspar megacrysts bearing granitic suite in the Serre (Calabria, Southern Italy) (Abstracts)
    Λεπτομέρειες  PDF