Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Wawrzenitz, N.

  • Τόμ. 30, Αρ. 1 (1994) - Άρθρα
    Miocene uplift of mid - crustal rocks in the Rhodope metamorphic core complex, caused by late Alpine extenstion of previously thickened crust ( Thassos island, Pangeon complex, Northern Greece) = Μειοκαινική ανύψωση πετρωμάτων του πυρήνα του Ροδοπικού Μετ
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 28 (1992) - Επιτομές
    Preliminary results of U-Pb and Rb-Sr investigations on metamorphic rocks of Thassos, Pangaeon complex, Northern Greece (Abstracts)
    Λεπτομέρειες  PDF