Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Vergely, P.

  • Τόμ. 30, Αρ. 1 (1994) - Άρθρα
    Is the Paikon massif a tectonic window in the Axios - Vardar Zone ? ( Internal Hellenides, Macedonia, Greece ) = Είναι η υποζώνη του Πάϊκου ένα τεκτονικό παράθυρο στη Ζώνη Αξιού ; ( Εσωτερικές Ελληνίδες, Μακεδονία, Ελλάδα)
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 34, Αρ. 6 (2002) - Άρθρα
    The Paikon massif revisited, comments on the late Cretaceous - Paleogene geodynamics of the Axios - Vardar zone : how many Jurassic ophiolitic basins? (Hellenides, Macedonia, Greece) = Η μάζα του Πάϊκου, σχόλια για την γεωδυναμική της ζώνης του Αξιού κατά
    Λεπτομέρειες  PDF