Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Degnan, P. J.

 • Τόμ. 25, Αρ. 1 (1991) - Άρθρα
  Tectonic evolution of the Mesozoic - Cenozoic Pindos ocean: Greece = Τεκτονική εξέλιξη του Μεσοζωϊκού - Καινοζωϊκού ωκεανού της Πίνδου (Ελλάδα)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25, Αρ. 1 (1991) - Άρθρα
  Tectonic and sedimentary evolution of the Western Pindos ocean: N.W. Peloponnese, Greece = Τεκτονική και ιζηματολογική εξέλιξη του δυτικού ωκεανού της Πίνδου: στοιχεία από την περιοχή της ζώνης Πίνδου στην Πελοπόννησο
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 30, Αρ. 2 (1994) - Άρθρα
  Early tertiary melange in the Peloponnese ( Southern Greece) formed by subduction - accretion processes = Τα κάτω Τριτογενή melange της Πελοποννήσου ( Ν. Ελλάδα) που δημιουργήθηκαν με διαδικασίες υποβύθισης - επαύξησεις
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 28, Αρ. 1 (1993) - Άρθρα
  Kerassia - Millia complex : evidence of o mesozoic - early tertiary oceanic basin between the apulian continental margin and the parnassus carbonate platform in Western Greece
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  Tectonic and sedimentary evolution of the Western Pindos ocean: evidence from the Pindos zone, Peloponnese, Greece (abstracts) = Τεκτονική και ιζηματολογική εξέλιξη του δυτικού ωκεανού της Πίνδου. Στοιχεία από την περιοχή της ζώνης Πίνδου στην Πελοπόννησο.
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  Sentimentological evolution of mesozoic-early tertiary small ocean basins in the eastern mediterranean neotethys (abstracts) = Ιζηματολογική εξέλιξη μικρών ωκεάνιων λεκανών της Νεοτηθύος στην ανατολική Μεσόγειο κατά το Μεσοζωϊκό -Κατώτερο τριτογενές .
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 28 (1992) - Επιτομές
  Setting of the Parnassus carbonate platoform in the mesozoic Pindus ocean: evidence from the Kerassia - Milia complex (Abstracts)
  Λεπτομέρειες  PDF