Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Wever, P. de

 • Τόμ. 20, Αρ. 1 (1988) - Άρθρα
  Comparaison entre les formations volcano - detritiques (Melanges) du malm des Hellenides internes (Othrys, Eubee): implications geodynamics
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 28, Αρ. 3 (1993) - Άρθρα
  Middle jurassic - early cretaceous radiolarian biochronology of the tethys: implications for the age of radiolarites in the Hellinides (Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  Jurassic evolution of south- tethyan margin: a distension basin, the lonian trough (Epirus, Greece) analysed from its radiolarian fauna (abstracts) = Εξέλιξη του νότιου περιθωρίου της Τηθύος κατά το Ιουρασικό: μια εφελκυστική λεκάνη, η Ιόνια αύλακα (Ηπειρος, Ελλάς) μελετημένη με βάση πανίδα ραδιολαρίων
  Λεπτομέρειες  PDF