Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Dietmar, R.

  • Τόμ. 30, Αρ. 4 (1994) - Άρθρα
    In - situ soil and groundwater remeidation, an example from a contaminated site = Επί τόπου αποκαταστάσεις εδαφών και υπογείων υδροφορέων . Ενα παράδειγμα από μία μολυσμένη περιοχή
    Λεπτομέρειες  PDF
  • Τόμ. 30, Αρ. 4 (1994) - Άρθρα
    Risk management and geochemical - Hydrological analysis of suspected contaminated lands = Διαχείρηση και γεωτεχημική- υδρολογική ανάλυση σε πιθανώς μολυσμένς περιοχές
    Λεπτομέρειες  PDF