Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Cheng, S. N.

  • Τόμ. 30, Αρ. 1 (1994) - Άρθρα
    Preliminary study of Paleoseismicity of the Southern Lanada - Volvi Basin margin fault zone, Thessaloniki, Greece = Προκαταρκτική μελέτη παλαιοσεισμικότητας της νότιου ρηξιγενούς ζώνης της λεκάνης Λαγκαδά - Βόλβης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
    Λεπτομέρειες  PDF