Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Danelian, T.

 • Τόμ. 30, Αρ. 2 (1994) - Άρθρα
  Palaeo - oceanographic significance of Mid - Jurassic radiolarites from the Maliac ( Sub - Pelagonian ) margin of Othris ( Greece) = Παλαιο - ωκεανογραφική σημασία των μέσο Ιουρασικών ραδιολαριτών του Μαλιακού ( Υποπελαγονικού ) ορίου της Οθρυς ( Ελλάδα)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 32, Αρ. 2 (1998) - Άρθρα
  Paleogeographic implications of the age of radiolarian-rich sediments in Beotia (Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 28, Αρ. 3 (1993) - Άρθρα
  Middle jurassic - early cretaceous radiolarian biochronology of the tethys: implications for the age of radiolarites in the Hellinides (Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  Jurassic evolution of south- tethyan margin: a distension basin, the lonian trough (Epirus, Greece) analysed from its radiolarian fauna (abstracts) = Εξέλιξη του νότιου περιθωρίου της Τηθύος κατά το Ιουρασικό: μια εφελκυστική λεκάνη, η Ιόνια αύλακα (Ηπειρος, Ελλάς) μελετημένη με βάση πανίδα ραδιολαρίων
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 28 (1992) - Επιτομές
  Middle jurassic- early cretaceous radiolarin biochronology of Tethys: implications for the age of radiolarites in the Hellenides (Greece) (Abstracts)
  Λεπτομέρειες  PDF