Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Blumor, T.

 • Τόμ. 30, Αρ. 2 (1994) - Άρθρα
  Plattenkalk Series and kastania Phyllites of the Taygetos MTS. : new results on structure and succession = Οι σειρές πλακωδών ασβεστολίθων και οι φυλλίτες της Καστανιάς του όρους Ταϋγετος : νέα αποτελέσματα επί της δομής και διαδοχής
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 28, Αρ. 1 (1993) - Άρθρα
  Inversery piled metamorphic sussessions of the phylliite - quartzite series of the southern peloponnesus. - Structural and gedynamic implications.
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 28 (1992) - Επιτομές
  Inversely piled metamorphic successions of the phyllite quarzite series of the Southern Peloponnesus.- Structural and geodynamic implications. (Abstracts)
  Λεπτομέρειες  PDF