Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 25 (1990) Vermiculite deposits of economic interest in the Askos area, Thessaloniki county, N.Greece (abstracts) = Κοιτάσματα Βερμικουλίτη με οικονομική σημασία στην περιοχή Ασκού, Ν.Θεσ/νίκης , Β.Ελλάδα.  PDF
Σ. Γ. Νταμπίτζιας, Β. Περδικάτσης
 
Τόμ. 25 (1990) Observations on the kinematic and dynamic evolution of neotectonic basins in eastern Korinthos (abstracs) = Παρατηρήσεις στην κινηματική και δυναμική εξέλιξη των νεοτεκτονικών λεκανών της Ανατολικής Κορινθίας.  PDF
Δ Παπανικολάου, Ε. Λόγος, Σ. Γ. Λόζιος, Χρήστος Ι. Σιδέρης
 
Τόμ. 25 (1990) Contexte Alpin des Rhodopes. Analyse des nappes synmetamorphiques en Bulgarie et en Grece ( Abstracts) = Αλπική δομή της Ροδόπης. Ανάλυση των συμμεταμορφικών τεκτονικών καλυμμάτων στη Βουλγαρία και στην Ελλάδα.  PDF
Jean-Pierre Burg, Z. Ivanov, L. E. Ricou, I. Godfriaux
 
Τόμ. 28 (1992) Paleotethyan subduction- accretion: evidence from the Karakaya complex, NW Turkey (Abstracts)  PDF
E.A Pickett, A.H.F. Robertson, J.E Dixon, A.I. Okay
 
Τόμ. 28 (1992) Correlation of calpionellid and nannofossil biozones in tithonian - neocomian deposits of the South Carpathians (Abstracts)  PDF
Gr Pop, M. Melinte
 
Τόμ. 28 (1992) Changes of the gold grains morphology during their downstream transport: the Gallikos placer example (Northern Greece) (Abstracts)  PDF
Μιχάλης Κ. Βαβελίδης, Ι. Μπομπότη-Τσιτλακίδου
 
Τόμ. 28 (1992) Geochemical and isotopic (Sr, Nd) variation in magmatic series from the Bodrum volcanic complex (SE Aegean) (Abstracts)  PDF
Ur Robert, J. Foden
 
Τόμ. 28 (1992) Observations on the mesozoic formations of Vrinaina-Kofi area in the Othyrs mountain (Greece)  PDF
Γεώργιος Π. Μιγκίρος, Ανδρέας Χρ. Παυλόπουλος
 
Τόμ. 28 (1992) The early/middle trassic boundary on Chios island: perliminary results of a reinvestigation (Abstracts)  PDF
Volker Jacobshagen, M Gaetani, A Nicora, Βασίλης Τσελεπίδης, G. Kauffman, D. Mertmann, Βασιλική Σκούρτση-Κορωναίου, Sestini Nerina Fantini
 
Τόμ. 28 (1992) New concepts on the evolution of Yemen basalts in relation to the rift development (Abstracts)  PDF
GY Buda, M.A Mattash
 
Τόμ. 25 (1990) Stess drop of large earthquakes in Greece (abstracts) = Πτώση τάσης των μεγάλων σεισμών στην Ελλάδα.  PDF
Γιώργος Φ. Καρακαϊσης
 
Τόμ. 25 (1990) Petrology and geochemistry of tertiary volcanic rocks of Essimi-Kirki, Eastern Rhodope (abstracts) = Πετρολογία και γεωχημεία Τριτογενών ηφαιστειακών πετρωμάτων Αισύμης -Κίρκης ,Ανατ.Ροδόπη.  PDF
Κωνσταντίνος Σιδέρης, Κων. Κατιρτζόγλου, Α. Χατζηκύρκου
 
Τόμ. 25 (1990) The hystricidae from the pleistocene of Macedonia (Greece) and a review of the European representatives of the family (abstracts) = Τα Hystricidae του Πλειστοκαίνου της Μακεδονίας (Ελλάδα) και μια ανασκόπηση των αντιπροσώπων της οικογένειας απο την Ευρώπη .  PDF
Καλλιόπη Κ. Κολιαδήμου, Γεώργιος Δημητρίου Κουφός
 
Τόμ. 25 (1990) The metamorphics underlying the plattenkalk carbonates in the Taygetos MTS (Southern Peloponnesus) (abstracts) = Το μεταμορφωμένο υπόβαθρο των πλακωδών ασβεστόλιθνω του Ταϋγετου (Νότια Πελοπόννησος)  PDF
G. Kowalczyk, U. Dittmar
 
Τόμ. 28 (1992) Pre- Alpine events at the Northern edge (Kutahya- Bolkardagi belt) of the Tauride- Anatolide platform (Abstracts)  PDF
M.C. Goncuoglu, A. Ozcan, N. Turhan, K. Senturk, S. Uysal
 
Τόμ. 28 (1992) Cretaceous biozone categories based on planktonic foraminifera- significance and problems (Abstracts)  PDF
A. Gasinski
 
Τόμ. 28 (1992) Petrochemical and mineral study of the dioritic veins network of the Western Samothraki (Northern Aegean) (Abstracts)  PDF
Β. Τσικούρας, Κ. Χατζηπαναγιώτου
 
Τόμ. 28 (1992) The strike slip tectonic regime at Southern Aegean sea as implied by combined marine geophysical survey (Abstracts)  PDF
Π. Παυλάκης
 
Τόμ. 28 (1992) Late- quaternary sedimentation and paleogeography of Saronikos gulf (Abstracts)  PDF
Βασίλειος Λυκούσης, Χ. Αναγνώστου
 
Τόμ. 28 (1992) Stratigraphy and tectonic evolution of the Northern edge of the Menderes massif (Abstracts)  PDF
B. Erdogan, T. Gungor
 
Τόμ. 28 (1992) Aragonite whitings of pliocene and plestocene age in the area of Corinthos (Abstracts)  PDF
Χ. Αναγνώστου, Βασίλειος Λυκούσης, K.D. Richter
 
Τόμ. 25 (1990) Engineering geology conditions encountered at the project sites of the Acheloos river diversion to Thessaly plain scheme.(abstracts) = Τεχνικογεωλογικές συνθήκες των πετρωμάτων της ζώνης Πίνδου στις περιοχές κατασκευής των έργων εκτροπής Αχελώου στη Θεσσαλία.  PDF
Δ. Λιάκουρης
 
Τόμ. 25 (1990) Bentonite and related deposits. World economic significance and situation in Greece (abstracts) = Μπετονίτης και συναφή κοιτάσματα.Παγκόσμια οικονομική σημασία και οι συνθήκες στην Ελλάδα.  PDF
G. W. Luttig, F. W. Wiedenbein
 
Τόμ. 25 (1990) Structural and geomorphological characteristics expressing strike-slip motion on the central part of the north Anatolian fault zone around Niksar, Turkey.(abstacts) = Τεκτονικά και γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά ενδεικτικά κίνησης οριζόντιας μετατόπησης στο κεντρικό τμήμα της ριξηγενούς ζώνης της Βόρειας Ανατολίας στην περιοχή Niksar , Τουρκία.  PDF
S. Z. Tutkun, O. Tatar, H. Temiz
 
Τόμ. 25 (1990) New data on Mesozoic paleogeography of the Vardar domain: Almpias and Peonias basins (Macedonia, Nothern Internal Hellenides) (abstracts) = Νέα δεδομένα για την παλαιογεωγραφία της ζώνης Αξιού κατά το Μεσοζωικό: Λεκάνες Αλμωπίας και Παιονίας (Μακεδονία, Βόρειες Εσωτερικές Ελληνίδες)  PDF
J. Ferriere, Α. Στάης
 
251 - 275 από 355 Στοιχεία << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.