Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 28 (1992) Pegmatites and "metasomatic" rocks in the metabasic series of East/Southeast Rhodope: mineralogy - petrology - geochemistry (Abstracts)  PDF
Κυριάκος Αρίκας, J Romstedt, Σ. Ζάχος
 
Τόμ. 25 (1990) Ground water relationships with penios and titarisios rivers in the karstic aquifer of central Thessaly plain (abstracts) = Σχέσεις καρστικής υδροφορίας Κεντρικής Θεσσαλίας με Πηνειό και Τιταρήσιο.  PDF
Παύλος Γ. Μαρίνος, Β. Κ. Περλέρος
 
Τόμ. 25 (1990) Neoformation of minerals and geochemical characteristics of Pliocene layers of Agios Thomas, Aegina island,Greece (abstracts) = Νεοσχηματισμός ορυκτών και γεωχημικά χαρακτηριστικά των πλειοκαινικών στρωμάτνω του Αγ.Θωμά της νήσου Αίγινας.  PDF
Ανδρέας Κ. Μαγγανάς, Μ. Γ. Σταματάκης
 
Τόμ. 25 (1990) Depositional facies and diagnetic phenomena in "Pantokrator limestones" of Argolis peninsula(Tasouleika-Karnazeika area) (abstracts) = Φάσεις απόθεσης και διαγενετικά φαινόμενα στους "Ασβεστόλιθους Παντοκράτορα" Αργολίδας (περιοχή Τασουλέϊκα-Καρναζέϊκα)  PDF
M Varti-Mataranga, D. Matarangas
 
Τόμ. 25 (1990) Perliminary geotectonic interpretation of the East Mediterranean chain and the Hellenic arc (abstracts) = Προκαταρκτική γεωτεκτονική ερμηνεία της υποθαλάσσιας ράχης της Ανατολικής Μεσογείου και του Ελληνικού τόξου  PDF
I. Finetti, Δ Παπανικολάου, Ben A. Del, Π. Καρβέλης
 
351 - 355 από 355 Στοιχεία << < 10 11 12 13 14 15 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.